คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ขึ้น โดยรายละเอียด ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry เกณฑ์การประเมินผู้ต้องขังในเรือนจำและ ทัณฑสถาน ลักษณะของผู้ต้องขังที่ไม่ควรนำเข้ารับบริการ บทบาทหน้าที่ของ ทีมสหวิชาชีพและขั้นตอนการตรวจ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑสถาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ดำเนินการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatryตามบริบทของหน่วยงาน

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-10-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Social Bookmarking