คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

มาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Severe Mental Illness – High Risk to Violence (V-Care)

Dublin Core

Description

ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงในสังคม 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 2565) จำนวน 2,300 ข่าว พบว่าร้อยละ 18 ของความรุนแรงมาจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 22 ของความรุนแรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 38 ของความรุนแรงมาจากการดื่มสุรา และพบว่าสถานที่เกิดเหตุพบในชุมซนมากกว่าในบ้าน (กรมสุขภาพจิต, 2565) ซึ่งทำให้มีประชาชนที่เสี่ยงหรือสัมผัสความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยในปีงบประมาณ 2565 มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากความรุนแรงสูงสุด ในเขตสุขภาพที่ 1, 5, 7, 8 และ 11 ตามลำดับ (กรมควบคุมโรค, 2565) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ การเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วไป เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรง ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ด้วยระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน กรมสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care)” เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกครัวเรือนต่อไป

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

กรมสุขภาพจิต

Relation

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยแผนงานนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิตที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำคู่มือ

Format

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-980-6

Alternative Title

Standard Operating Procedures : SOPsSevere Mental Illness – High Risk to Violence (V-Care)

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

48 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 15 (8287 views)