คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุ่น Preventing Drug Use among Children and Adolescents

Dublin Core

Description

วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA) คือการช่วยให้สังคมเข้าใจสาเหตุของการใช้สารเสพติดและป้องกันที่จุดเริ่มต้นของปัญหา การใช้สารเสพติดก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของเราหน่วยงาน NIDA ถือว่าพฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือแม้การใช้สารเสพติดที่ถูกกฎหมายในทางที่ผิด ล้วนถือว่าเป็นปัญหาการใช้สารเสพติดทั้งสิ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ศาสตรด้านการป้องกันมีความก้าวหน้าไปปอย่างมาก วิธีการป้องกันหลายวิธีได้รับการทดสอบใน “สถานการณ์จริง” สามารถปรับใช้ในชุมชนได้ง่ายขึ้น
นักวิชาการไดข้ ยายการศึกษาในกลุม่ ประชากรและประเด็นที่กว้างขวางขึ้น และสามารถบ่งบอกถึงโครงการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นก่อนที่จะมีปัญหาการใช้สารเสพติดนักวิชาการยังได้ศึกษากลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่ได้ใช้สารเสพติดไปแล้วเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเสพติดต่อไป นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประเด็นที่นำไปใช้ในทางปฏิบัติ เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ การนำเสนอข้อค้นพบเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญ
ที่สุดอันหนึ่งของหน่วยงาน NIDA เราจึงมีความยินดีที่จะเสนอเอกสารล่าสุดเรื่อง “การ
ป้องกันการใช้สาารเสพติดในเด็กและวัยรุน่ : คูมื่ออิงหลักฐานวิจัยสำหรับผู้ปกครอง นักการศึกษา และผู้นำชุมชนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2” นี้ ซึ่งครอบคลุมหลักการที่ทันสมัยคำถามคำตอบข้อมูลโปรแกรมใหม่ๆ และแหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่กว้างขวางมากขึ้น และขอแนะนำให้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.drugabuse.gov ที่มีคู่มือฉบับนี้และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบการป้องกันและการบำบัดรักษาการใช้สารเสพติด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับแนวทางที่เป็นประโยชน์และช่วยในการปฏิบัติงานต่อไป

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-616-11-1864-8

Date Created

2013-07-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 773 (175 views)