Browse Items (2 total)

  • Tags: ประชาชน

55.2564 เรื่องดีดี 18 ปี สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั.pdf
“เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE” ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และประชาชนทั่วไปในโอกาสครบรอบ 18 ปีTO BE NUMBER ONE…

การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยน้ำท่วม (กรมสุขภาพจิ.pdf
ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม”…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2