คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Collection: เอกสารประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

Proceedings 2566-Total.pdf
กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง” (Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ…

Position: 275 (1122 views)

Final-รายงานการประชุมWPA (1).pdf
รายงานการประชุมทางวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Mental Health in the post COVOD-19 era: Challenges and the way forward ร่วมกับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตโลกครั้งที่ 22 (22ND WPA WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY)…

Position: 1370 (156 views)

Preceedings การประชุมวิชาการ 2564 (final).pdf
ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา และผ่าน VDO Conference, Live Streaming, TNN, Facebook และ YouTube

Position: 170 (1565 views)

Preceedings AIMHC 15th.pdf
15th Annual International Mental Health Conference and 13th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference “Mindfulness for Healthy Lives”

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Position: 342 (964 views)

Preceedings AIMHC 17th.pdf
17th Annual International Mental Health Conference and 15th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference "Mental Health in the Workplace"

วันที่ 1 -3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Position: 280 (1103 views)

Preceedings AIMHC 18th.pdf
18th Annual International Mental Health Conference "Mental Health in a Changing World: The New Challenges"

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Position: 251 (1222 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2