คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2018-11-15"

FM-901-1573802375.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่…

Position: 515 (164 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2