คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2015-12-01"

2. Training Course to Support Students with Risk Behavior.pdf
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากร สถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา…

Position: 282 (370 views)

1. Case Conference.pdf
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน…

Position: 245 (403 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี2558 -1.pdf
Annual Report 2015, Department of Mental Health

Position: 354 (266 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2