คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี"

2565 รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
คู่มือความรู้เรื่อง “รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ให้เข้าใจความสำคัญของการมีความรับผิดชอบและเรียนรู้การพัฒนาทักษะความรับผิดชอบด้วยตนเอง ตลอดจนยอมรับผลทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดจากการกระทำต่าง ๆ…

Position: 1222 (57 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำ…

Position: 224 (713 views)

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง”…

Position: 276 (642 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2