คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (45 total)

  • Publisher is exactly "สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

Report_CPS 2023.pdf
การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)…

Position: 1463 (28 views)

17560-6457-PB.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 1382 (45 views)

17470-6311-PB.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 1404 (42 views)

17379-6175-PB.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 1413 (41 views)

17239-6021-PB.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 1413 (41 views)

คูู่มือการจัดอบรม รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง final2 (1).pdf
ภายหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบบการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาวกําลังจะเป็นวิถีใหม่ของการศึกษาไทยรวมถึงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง…

Position: 1413 (41 views)

แนวทาางMI-LondCOVID(E4) (3).pdf
แนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID 19 ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการดูแลป้องกันและลดอาการ Long COVID ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่หายจากโรคโควิด 19…

Position: 1445 (36 views)

2.JPG
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ประพันธ์ และ ขับร้องโดย บิทเติ้ล (ผู้ขับร้องเพลง ห้านาทีบรรลุธรรม)

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา
ต้องทำเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า…

Position: 617 (431 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2