Browse Items (4 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันราชานุกูล"

_หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่_2559.pdf
"ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" คู่มือที่จะช่วยพ่อแม่และผู้ปกครอง เสริมสร้างความฉลาดในเด็ก ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน และยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพในการสร้างความผูกพันกับเด็ก…

แผ่นพับเด็กไทย   คิดเป็น    คิดดี    คิดให้_compressed.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

คู่มือจัดกิจกรรมฯ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิ_compressed.pdf
คู่มือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเด็กวัย 3-5 ปี ในชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2