Browse Items (58 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ "

7_merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กไทยวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จำนวน 2,079 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา…

1_merged (1).pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษานาน จำเป็น ต้องอาศัยผู้ปกครองให้การดูแล เพราะต้องรักษาต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกรับรู้ว่าเป็นภาระการดูแล การช่วยเหลือผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลและทีมสุขภาพ…

วิถีการดาเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี.pdf
การศึกษาวิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี และปัจจัยที่มีผลต่อวิถีการดาเนินโรคในแต่ละรูปแบบของผู้ป่วยติดสุราในภาคเหนือ สาเร็จด้วยดีตามแผนที่กาหนดไว้…

1.pdf
การศึกษาอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นและความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบาบัดแบบ ซาเทียร์โมเดล สาเร็จด้วยดีตามแผนที่กำหนดไว้…

ลูกไม่พูดรอได้แค่ไหน.pdf
ลูกไม่พูด...รอได้รอ? ยาวได้ยาว..เสี่ยงได้เสี่ยง? ไปให้สุดแล้วหยุดที่หมอ

เก่ง-ดี-มีสุข-scaled.pdf
infographic เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ
เก่งแต่ไม่มีความสุข
เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้
มีงานวิจัยพบว่า​…

เคล็ดลับสร้างเด็กดี-scaled.pdf
infographic เคล็ดลับสร้างเด็กดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

เราคงได้ยินบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน ต้องปั้นเด็กดีกันก่อน มาดูเคล็ดลับง่ายๆกัน

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2