เลือกดูจากรายการ


แผนการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตครอบครัว.pdf

แผนการรณรงค์ เรื่อง สุขภาพจิตครอบครัว

สุขภาพจิตครอบครัว การรณรงค์ วันเด็ก วัคซีนใจ ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กไทยยุคสหัสวรรษ วิธีเข้าให้ถึงโลกวัยรุ่น ถึงคราวต้องใช้ไม้แข็ง กลเม็ดเผด็จศึกยาบ้า…

Position: 90 (487 views)

พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย2.pdf

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่องที่ควรพูดคุยกับครอบครัว การวางแผนการในอนาคตร่วมกัน เมื่อมีปัญหาต้องพูดจากัน รู้เท่านทัน…

Position: 103 (459 views)

คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติฯ.pdf

คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับเด็ก "เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ"

ผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ หลังช่วงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเกิดสภาวะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ เช่นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล…

Position: 102 (464 views)

องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ.pdf

องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

3. เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์ ระดับของการใช้แอลกอฮอล์…

Position: 139 (403 views)

คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อปัองกันมัธยมปลาย.pdf

คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อปัองกันสารเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย

4. หลักการสอนทักษะชีวิต แนวคิดในกรประยุกต์ทักษะชีวิตเพื่อป้องการสเสพย์ติด โครงสร้างหลักสูตรการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันสารเสพย์ติด ด้านความรู้…

Position: 72 (541 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X