คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อปัองกันสารเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย

Files

Dublin Core

Description

4. หลักการสอนทักษะชีวิต แนวคิดในกรประยุกต์ทักษะชีวิตเพื่อป้องการสเสพย์ติด โครงสร้างหลักสูตรการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันสารเสพย์ติด ด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ แบบประเมินการใช้คู่มือ

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN:974-463-074-4

Date Copyrighted

Date Modified

01-04-2020

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

วนิดา ชนินยุทธวงศ์, “คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อปัองกันสารเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/148.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 81 (563 views)

X