เลือกดูจากรายการ


Book_โควิดกับสุรา.pdf

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…

Position: 336 (147 views)

แปล-มาตรการทางจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลก.pdf

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

แปลจาก Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):300-302.…

Position: 288 (207 views)

Coronavirus.docx.pdf

โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

แปลจาก Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco…

Position: 258 (251 views)

WHO_12MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.docx.pdf

คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak) 12 มีนาคม 2563

ในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า COVID-19 เป็นโรคระบาดระดับ pandemic…

Position: 261 (246 views)

WHO_6MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.pdf

คําแนะนําด้านสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak) 6 มีนาคม 2563

องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา…

Position: 253 (255 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X