เลือกดูจากรายการ


วิจัย อ.สมัย.pdf

การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ

โรคสมาธิสั้นมีความชุกมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคทางสุขภาพจิตอื่น ๆ ในเด็กวัยประถมศึกษา การดูแลร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง…

Position: 223 (204 views)

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ_2563.pdf

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

(Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) พิมพ์ครั้งที่ 6

Position: 256 (166 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X