คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: แนวทางปฏิบัติ

4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.pdf
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตแพทย์…

Position: 33 (2714 views)

9241562943-tha.pdf
รายงานสรุปเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ขององค์การอนามัยโลก รายงานสรุปนี้ได้อธิบายแนวคิดของสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต และยังได้ขยายความไปถึงระดับของความเห็นร่วมในคุณลักษณะของงานส่งเสริมสุขภาพจิต…

Position: 51 (1955 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2