คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "ศรัณยพิชญ์ อักษร"

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19.pdf
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย สถานการณ์และกรอบแนวคิด แนวทางการดูแลสังคมจิตใจแก่บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้บริหาร สำหรับกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความเครียด สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ได้รับการกักกัน…

Position: 92 (1466 views)

แนวทางการให้คำปรึกษาแบบให้ความเข้มแข็งเป็นฐาน -final 12-5-66.pdf
การให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือสิ่งที่ทําได้ดีโดยสามารถนําเอาทักษะหรือความสามารถที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “Strength Based Model” การให้คําปรึกษาในกลุ่ม Strength Based Model ได้แก่ Solution focus, Motivational Interviewing,…

Position: 152 (1116 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2