Browse Items (5 total)

  • Contributor is exactly "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ"

คู่มือวิทยากรTotal.pdf
คู่มือฉบับนี้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งกับผู้ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนใน Microteaching และสำหรับวิทยากรทั้งวิทยากรหน่วยงานและวิทยากรกลาง โดยที่วิทยากรหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 2 วัน หลักสูตรวิทยากร (TOT) 2 วัน ฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีบันทึก…

ebook-2565-lotteriology.pdf
เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 2 ประการควบคู่กัน คือความพยายามที่จะมองนักพนันหวยอย่างพินิจพิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มองอย่างละเอียดลออต่อความเป็นมนุษย์ ส่วนแรกจะนำพาท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง…

2019-Wittayakorn-gambling-addiction.pdf
หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง สรุปองค์ความรู้เรื่องจิตวิทยาของการพนันแบบเป็นปัญหา (Problem Gambling) ซึ่งผู้เขียนทำเสนอศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2562 โดยมุ่งให้เป็นหนังสือที่คนทั่วไปจะอ่านได้ง่ายขึ้น…

รวมเรื่องเล่าการใช้สติในชีวิตและการทำงาน.pdf
โปรแกรมสติในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับสติในฐานะที่เป็นทักษะกลาง (Metaskill) ที่ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล (ผ่านการทำงานอย่างมีสติ) ทีมและสัมพันธภาพกับลูกค้า (ผ่านสติสื่อสาร และการคิดใคร่ครวญด้วยสติ) และระดับองค์กร (ผ่านการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน)…

รวมเรื่องเล่าองค์กรต้นแบบ (3).pdf
ลักษณะพิเศษของสติในองค์กรที่ทำในประเทศไทยก็คือ ไม่ได้ใช้สติเป็นเพียงทักษะของบุคคลเท่านั้น แต่พัฒนาให้สติเป็น Metaskill ที่นำไปใช้ในทุกระดับของการบริหารจัดการตั้งแต่บุคคล ทีมงาน ไปจนถึงพันธกิจองค์กรในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานทั้งสุขภาพกาย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2