คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1235 total)

จงรัตน์  ลิ้มพัฒนสิริ-การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง.pdf
ผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวงจำนวนมาก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช พยาบาลจิตเวชจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการของโรคและช่วยฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตนเอง

Position: 493 (377 views)

พรทิพย์   ธรรมวงค์-ความเชื่อมั่นของการใช้แบบประเมิน ciwa-arของบุคลากร.pdf
การฝึกอบรมการใช้แบบประเมิน CIWA-Ar บุคลากรพยาบาลช่วยเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการประเมินอาการถอนพิษสุรา และควรเปรียบเทียบค่าคะแนนการประเมิน CIWA-Ar กับผู้ประเมินมาตรฐานเพื่อความแม่นตรง

Position: 1196 (79 views)

อัญชลี  เจริญกุล-การศึกษาผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิต.pdf
การศึกษาผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ช่วยให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุราให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มที่ได้รับการบำบัดกลุ่มแบบ CBT ไม่มีกลับมารักษาซ้ำ

Position: 1238 (54 views)

นิภา  แก่นในเมือง- การพยาบาลผู้ป่วยโรคพิษสุราในระยะถอนพิษ.pdf
การดื่มสุรามีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ของผู้ดื่มและส่งผลกระทบต่อครอบครัว การรักษาผู้ป่วยที่ติดสุรา ต้องทำความเข้าใจตกลงร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติยินยอมร่วมมือในการการรักษาให้ความรู้แก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง

Position: 1225 (58 views)

นิรมัย  คุ้มรักษา-รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน.pdf
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนส่งโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒาการและสติปัญญาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้อยู่ร่วมในสังคมเด็กปกติได้ตามศักยภาพ

Position: 1240 (51 views)

ณัฐกานต์  ใจบุญ-การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน ชนิด bipolar i disorder ระยะคลุ้มคลั่ง.pdf
โรคอารมณ์แปรปรวนหรือความผิดปกติทางอารมณ์ เป็นการเจ็บป่วยทางจิต อาจคุ้มคลั่งสลับกับซึมเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอารมณ์แปรปรวนได้

Position: 100 (1163 views)

รมณา  ณิชรัตน์ -การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf
พัฒนาระบบการสำรองยา และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อปรับปรุงระบบสำรองยาทำให้ประหยัดงบประมาณ ลดความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งใช้ยาได้ทั้งหมด

Position: 1222 (59 views)

สุปราณี  พิมพ์ตรา การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม กรณีศึกษา.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม การศึกษาวิจัยนี้เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มนี้ได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยป้องกันการกลับรักษาซ้ำ และให้ผู้ป่วย ญาติเข้าใจอาการของโรคซืมเศร้ามากขึ้น

Position: 1210 (68 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2