คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1437 total)

78.2566สถานประกอบการ.pdf
การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของชมรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชือถือในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และเป็นช่องทาง…

Position: 1477 (33 views)

77.2566อาชีวศึกษา.pdf
การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของชมรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชือถือในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และเป็นช่องทาง…

Position: 1474 (37 views)

76.2566สพฐ-2.pdf
การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของชมรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชือถือในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และเป็นช่องทาง…

Position: 1475 (35 views)

75.2566ชุมชนภูมิภาค (1).pdf
การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของชมรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชือถือในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และเป็นช่องทาง…

Position: 1477 (33 views)

81.2566คุมประพฤติ.pdf
คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจัดทำขึ้นสำหรับประธาน/ผู้รับผิดชมรม คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE…

Position: 1476 (34 views)

82.2566Bangkok.pdf
จัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประธาน ผู้รับผิดชอบชมรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรับสมาชิก บันทึกข้อมูลการดำเนินงานของชมรม

Position: 1480 (29 views)

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม…

Position: 1229 (241 views)

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551และ.pdf
สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 5 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

Position: 1229 (241 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2