คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ

Dublin Core

Description

คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ” เป็นหนังสือเล่ม 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวก
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ความต้องการพิเศษ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทัศนะและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในสังคมไทย
เนื้อหาในเล่ม 1 นำาเสนอชุดความรู้ด้านการศึกษาบำาบัด (Curative education)
และสังคมบำาบัด (Social therapy) ภายใต้มนุษยปรัชญา (Anthroposophy)
ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ ริเริ่มโดย รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญาและนักการศึกษา
ชาวออสเตรีย

แนวทางในการพฒั นามนษุย์ให้มีศักยภาพ ความสำคัญ องค์ประกอบในความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ร่างกาย (body) จิตใจ (soul) และจิตวิญญาณ (spirit)ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ทุกคนมีทั้ง 3 ส่วน การจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จึงต้องสร้างให้เกิดความสมดุลของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย3 ตอน ได้แก่ ความเข้าใจว่าบุคคลที่มีความต้องการพิเศษคือใคร ความเคลื่อนไหวของการทำางานเพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในสังคม และการปฏิบัติที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ตันติวงศ์ และ ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันท์ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงหนังสือ การจัดทำาหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยา และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะผู้จัดทำาหวังว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างอย่างเกื้อกูลและเข้าใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

Publisher

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยา

Date

Format

Language

Type

Identifier

ISBN (e-book) 978-616-586-233-2

Date Created

2021-08

Date Copyrighted

License

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Rights Holder

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 384 (250 views)