คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย

Dublin Core

Description

คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปู่ย่าตายายใช้ในการส่งเสริมอีคิวบุตรหลานในช่วงปฐมวัย (3-5 ปี) ให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อตอบสนองภายใต้สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเด็กอาศัยและอยู่ภายใต้การดูแลของปู่ย่าตายายมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน การเพิ่มศักยภาพให้กับปู่ย่าตายาย ให้เห็นความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเสริมสร้างอีคิวแก่หลาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 406 (346 views)