คู่มือการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Dublin Core

Description

เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ลดการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจรักษาทางจิตเวช โดยจะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา การรอคอย ปลอดภัย และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการได้เพิ่มขึ้น

Date

Format

PDF

Language

Date Accepted

2021-08-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking