Browse Items (1 total)

  • Tags: ตรวจรักษาจิตเวชทางไกล

คู่มือ Telepsychiatry ผู้ป่วยนอก กรมสุขภาพจิต_ฉบับลงนาม 31สค64.pdf
เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ลดการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2