คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน Strong Together

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต แนวทางและแผนการสอนสํา หรับสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่น เป็นคู่มือที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสํา หรับบุคลากรสาธารณสุข ครูรวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทํา งานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถดูแลและพัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านปัญหา ความยากลํา บากหรือวิกฤตในชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking