การประเมินโรคซึมเศร้า : การทบทวนหลักฐานทางวิชาการ (Assessment of Depression: A Review Evidence-based)

Files

Dublin Core

Description

เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะนำมาพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือที่มีค่าความไว ความจำเพาะ สามารถจำแนกอาการ ความรุนแรงของโรคซึมเคร้า แล้วนำมาใช้สำหรับระบบติดตามฝาระวังโรคซึมเศร้าในชุมชน หน่วยบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิต่อไป

Publisher

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ธรณินทร์ กองสุข et al., “การประเมินโรคซึมเศร้า : การทบทวนหลักฐานทางวิชาการ (Assessment of Depression: A Review Evidence-based),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/311.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 260 (295 views)

X