คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Dublin Core

Description

การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของชมรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชือถือในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และเป็นช่องทาง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

Source

https://moph.cc/x3pKyU1Oo

Date

Format

Language

Identifier

978-974-296-994-3

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต ; 2566

Date Available

04022024

Extent

A4 : 118 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1473 (55 views)