ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

ผูมีปัญหาสุขภาพจิตทีมีอาการคลุ้มคลั่ง ก้าวร้าว อารมณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี โอกาสสูง มากในการทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่นและทำลายข้าวของ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สามารถเรียกใช้และนำส่งสถานบริการสุขภาพด้วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีปัญหาทั้งเกิดจากครอบครัวและตัวผู้ป่วย ไปจนถึงปัญหาเชิงระบบการจัดการของระบบบริการสังคมและบริการสุขภาพ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการพัฒนา “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการในพื้นที่” ด้วยการบูรณาการระบบบริการทางสุขภาพและทางสังคมรว่ มกันใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มเสี่ยงและญาติ/สมาชิกในครอบครัว 2) กลุ่มแกนนำชุมชนและหน่วยงานในชุมชน 3) ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่งั การจังหวัด และ 4) กลุ่ม ระบบบริการสุขภาพ โดยนำร่องใน “โรงพยาบาลสามสหาย” (อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร) ใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบ 5 ขั้นตอน และนำ “6 เสาหลักของระบบสุขภาพ” หรือ Six Building Block มาอธิบายองค์ประกอบการพัฒนาระบบสุขภาพ

Format

PDF

Language

Date Created

2020-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking