คู่มือการประเมินการทำงานของสมองส่วนหน้าสุดในผู้ป่วยโรคจิตเภท

Dublin Core

Description

คู่มือการประเมินการทำงานของสมองส่วนหน้าสุดในผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและเผยแพร่ชุดเครื่องมือการประเมินการทำงานของสมองส่วนหน้าสุดโดยตรงสำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเห็นความสำคัญของการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาเผยแพร่ใช้ประโยชน์

ขอขอบคุณนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อดีตผู้อ านวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานนี้รวมทั้งขอขอบคุณ คุณธนาเอก แปลงกาย ผู้ประสานงานกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่กรุณาให้ข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยจิตเวช

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking