คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผนการสอนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2564-2566

Dublin Core

Description

สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจารย์พบว่านักศึกษาเครียด ซึมเศร้า ไม่มีความมั่นใจในการออกไปฝึกงาน ขาดความมั่นใจในการฝึกสอน นักศึกษา มีอาการเครียด ซึมเศร้า จากการเรียน online จากข้อมูล นักศึกษามาขอปรึกษาเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การสื่อสารของอาจารย์ทำให้นักศึกษา เกิดความเครียด กดดัน และอาจารย์และบุคลากรเครียด ในการทำงาน จากผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ปี 3-4 จำนวน 67 คน พบมีความเครียดร้อยละ 18.95 (18คน ) , เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 17.89 (17 คน) ,เสี่ยงฆ่าตัวตัวตาย ร้อยละ 8.42 (8คน) และภาวะหมดไฟ ร้อยละ 25.26 (26คน)

ในปีงบประมาณ 2564-2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จึงได้ทำ ต้นแบบแผนการสอนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต 7 ขั้นตอนของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับงบสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Source

https://www.mhc9dmh.com/data/file/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2CS%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AF.pdf

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Format

Language

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 59 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 512 (439 views)