วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Table Of Contents

1. Capacity building of Thai fortunetellers to engage in mental health counseling
โดย Piyasuda Pangsapa, Ph.D.

2. ความสอดคล้องและความเที่ยงของแบบวัดมายาคติเกี่ยวกับการข่มขืน ฉบับภาษาไทย
โดย เนตรนภิศ กองอุดมการ, พ.บ., สิรินัดดา ปัญญาภาส, พ.บ., พรจิรา ปริวัชรากุล, พ.บ.

3. ภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดชุมพร
โดย กชามาส วิชัยดิษฐ, พ.บ., อารยา ประเสริฐชัย, วท.ด., ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์, ส.ด.

4. ลักษณะการเผชิญเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติ : การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต
โดย อธิบ ตันอารีย์, ปร.ด., เมตตา เลิศเกียรติรัชตะ, พย.ม., มาลี เกตแก้ว, พย.ม., เจษฎา ไชยฤกษ์, วศ.บ.

5. ระบาดวิทยากลุ่มโรควิตกกังวลในคนไทย : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556
โดย ปทานนท์ ขวัญสนิท, พ.บ., วีร์ เมฆวิลัย, วท.ม., สุทธา สุปัญญา, พ.บ., วรวรรณ จุฑา, กศ.ม., พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, พ.บ.

6. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม
โดย ณัฐพร กังสวิวัฒน์, วท.ม., ชาญวิทย์ พรนภดล, พ.บ., วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ปร.ด., สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, พ.บ.

7. การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัมโดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โดย กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, ภ.บ., วท.ม., ใจนุช กาญจนภู, ปร.ด., สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, ปร.ด., พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์, บธ.ม., ธีรารัตน์ แทนขำ, ภ.บ.

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking