Browse Items (1 total)

  • Tags: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

20210904.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ COVID-19 กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการสูญเสียในครั้งนี้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2