Browse Items (3 total)

  • Tags: ฟื้นฟูจิตใจ

การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยน้ำท่วม (กรมสุขภาพจิ.pdf
ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม”…

แผน c4plan_21092563 0963.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำหนดไว้…

แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง ปี64 0164.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำหนดไว้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2