คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คลินิก NCD

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลีนิก NCD คุณภาพ.pdf
“คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ” ฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ…

Position: 184 (966 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2