Browse Items (3 total)

  • Tags: ผู้ป่วยฉุกเฉิน

49.pdf
ผูมีปัญหาสุขภาพจิตทีมีอาการคลุ้มคลั่ง ก้าวร้าว อารมณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี โอกาสสูง มากในการทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่นและทำลายข้าวของ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สามารถเรียกใช้และนำส่งสถานบริการสุขภาพด้วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669…

2. UploadAttachFile_2020_EBook_49465_20200220163719.pdf
แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับหน่วยชุมชนจัดการตนเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในชุมชน รวมทั้งแกนนำชุมช นำไปปรับใช้สำหรับการจัดตั้งเป็นหน่วยชุมชนจัดการตนเอง…

1.UploadAttachFile_2020_EBook_49464_20200220162942.pdf
สัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับญาติหรือคนใกล้ชิด จัดทำขึ้นเพื่อให้ "ญาติหรือคนใกล้ชิด" ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อละวาด ทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนใกล้ตัวและทำลายข้าวของให้เสียหายหรือที่เรียกว่า…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2