คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (186 total)

  • Type is exactly "video"

1647509224487.jpg
video ส่งต่องาน ส่งต่อสุข มีเนื้อหาประกอบด้วย

การทบทวนเชิงบวกซึ่งประกอบด้วย

ประทับใจ
ได้รู้เพิ่ม
เริ่มไปใช้
ให้แนะนำ

ตัวอย่าง การส่งต่องาน การส่งต่อความสุข

การทำ Positive After Action Review (PAAR)

Position: 720 (324 views)

1647311009504.pdf
video ก้าวแรกกับภูมิคุ้มกันโควิด 19 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนและหลังการรับวัคซีนต้านโควิด 19

Position: 1194 (200 views)

1647480710668.pdf
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

Position: 1201 (190 views)

1647481953803.jpg
video 6 ขั้นตอนดูแลใจ สู้ภัยโควิดซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลสายด่วยสุขภาพจิต 1323 mental health check in พร้อมด้วย ขั้นตอนดูแลใจ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิต เข้าใจข้อมูลสุขภาพจิต สื่อสารข้อมูลสุขภาพจิต บอกต่อให้เข้าใจ

Position: 1209 (182 views)

1647480710668.pdf
video โควิดขนาดนี้สร้างพลังใจได้เหรอ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างพลังใจเพื่อต่อสู้วิกฤตกับโรคโควิด-19
กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรามุ่งเน้นเพื่อ
ลดผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าวัคซีนทางใจ

Position: 1173 (217 views)

1647445321646.pdf
video สัญญาณเตือนบ่งบอกอะไรเราบ้าง? ......เพื่อดูแลคนที่เรารัก......เราไปดูกันเลยค่ะ สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Position: 486 (453 views)

1647443001504.pdf
video การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ MOTIVATIONAL INTERVIEWING : MIจัดทำโดย กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 1120 (242 views)

1647421633762.pdf
สื่อเทคโนโลยีต้นแบบเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) จำนวน 5 ตอน ประกอบไปด้วย

video…

Position: 1197 (197 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2