คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (132 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

2565 “Happiness” สุขนี้สร้างได้ พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
ความสุข หรือ สุข ก็คือ ความรู้สึกสบายกายสบายใจ รู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิต ความสุขมีหลายรูปแบบ เช่น ความสนุกสนาน ความพอใจ
ความภูมิใจ การสมปรารถนา เป็นต้น หากเป็นไปในทางศาสนา ความสุขยังหมายรวมถึงการดํารงชีวิตที่ดี…

Position: 1239 (106 views)

2565 รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
คู่มือความรู้เรื่อง “รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ให้เข้าใจความสำคัญของการมีความรับผิดชอบและเรียนรู้การพัฒนาทักษะความรับผิดชอบด้วยตนเอง ตลอดจนยอมรับผลทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดจากการกระทำต่าง ๆ…

Position: 1220 (160 views)

2565 ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา).pdf
ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา) เล่มนี้ จัดทําขึ้นสําหรับแกนนํา และสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับข้อคิดที่จะไม่ใช้ Hate Speech ทําร้ายผู้อื่น รวมทั้งสามารถจัดการดูแลตนเองจากการได้รับ Hate Speech ได้

Position: 1166 (220 views)

แนวทางการให้คำปรึกษาแบบให้ความเข้มแข็งเป็นฐาน -final 12-5-66.pdf
การให้ความสําคัญกับจุดแข็งหรือสิ่งที่ทําได้ดีโดยสามารถนําเอาทักษะหรือความสามารถที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “Strength Based Model” การให้คําปรึกษาในกลุ่ม Strength Based Model ได้แก่ Solution focus, Motivational Interviewing,…

Position: 153 (1092 views)

Capture1234.pdf
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเดือนปัญหาการฆ่าตัวตาย วิธีการช่วยเหลือ และช่องทางให้คำปรึกษา

Position: 783 (306 views)

stress.pdf
บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ มักไม่เป็นอย่างที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องงาน ที่เราทำอยู่เป็นประจำ การปรับระบบงานหรือ เพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าอาจไม่ลงรอยกันในบางที จึงทำให้หมดไฟไม่กระตือรือร้นที่จะมาทำงาน ตามมา แต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไป

Position: 792 (304 views)

depress.pdf
โรคซึมเศร้าเป็นคู่มือใหความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า การปฏิบัติตัวของญาติ/ผู้ดูแล ตัวผู้ป่วย รวมถึงสัญญาณเตือน

Position: 990 (268 views)

รวมไฟล์คู่มือสำหรับผู้ปกครอง.pdf
หนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลช่วยเหลือเด็ก และนักวิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้าใจลักษณะและวิธีบำบัดดูแลเด็กออทิสติกอย่างง่าย ๆ อันเป็นโอกาสให้แแก่เด็กออทิสติก ที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไป

Position: 1204 (188 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2