Browse Items (7 total)

  • Tags: ชุมชน

202202231931523572.pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

แผ่นปลิววัคซีนใจในชุมชน.pdf
วัคซีนใจในชุมชน โดยใช้มาตราการ 4 สร้าง ได้แก่

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน
สร้างความหวังในชุมชน
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน

พชอ.21.1.pdf
infographic การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ประกอบไปด้วยเนื้อหา

ชุมชนปลอดภัย เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน
เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน

1649051913417.pdf
video โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

วันนี้เรามีโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและสามารถดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่วัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”มาฝากทุกท่านนะคะ…

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน).pdf
วัคซีนใจ ในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ประกอบด้วย

ความรู้สึกปลอดภัย
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความหวัง
สร้างความเข้าใจและให้โอกาส

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2