Browse Items (1207 total)

11.Book 5 step.pdf
5 ขั้นตอน เพื่อการดูแลตนเอง สู่การ ลด ละ เลิก ดื่ม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาการดื่ม สามารถดูแลตัวเอง ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาจากการถอดบทเรียน ของผู้มีปัญหาการดื่ม ที่สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม ได้สำเร็จ รวมทั้ง ครอบครัว และแกนนำชุมชน…

7.บทเรียนรู้ในชุมชน เล่มเหลือง ATS (1).pdf
การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มูลค่ามหาศาล จากผลการรายงานดัชนีภาระโรคและสุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2552…

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น.pdf
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงวัยที่อาจ…

26.09.63-แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบ_compressed.pdf
ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกช่วงอายุด้วยการกระจายอำนาจสู่ชุมชน…

1_compressed.pdf
แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ…

8.คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่ม_olrawan.pdf
“คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ อิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะในการเจริญสติในชีวิตประจำวันและทักษะในการให้คำปรึกษาและการดูแลผู้มีปัญหาจากสุรา…

5.book_imap_health54_final.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา ไดพั้ฒนารูปแบบการดูแลผูมี้ปญั หาการดื่มสุราในระบบสุขภาพนำร่อง (Integrated Management of Alcohol Intervention program in Health Care System; i-MAP Health)…

1-คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ปี63.pdf
กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2