คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การส่งเสริมป้องกัน

Dublin Core

Title

การส่งเสริมป้องกัน

Collection Items

รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)
รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)

รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา
รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา

รูปแบบการลด/ การละ/ การเลิก/ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ เยาวชนอายุ 15 - 19 ปี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้ารูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี…

การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

แผนการสอนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2564-2566
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจารย์พบว่านักศึกษาเครียด ซึมเศร้า ไม่มีความมั่นใจในการออกไปฝึกงาน ขาดความมั่นใจในการฝึกสอน นักศึกษา มีอาการเครียด ซึมเศร้า จากการเรียน…

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาครอบครัวปี 2555 (จังหวัดเชียงใหม่)<br /><br />
ดำเนินการเพื่อการช่วยเหลือครอบครัวในพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี ชุมชนมีความตื่นตัวในการทำงานด้านการส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย<br /><br />
การพัฒนาแบบทดสอบวัดสติปัญญาเด็กและวัยรุ่นตอนกลาง วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแบบทดสอบ
View all 13 items
Collection créée par Chatree Wongkaew

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 19 (1038 views)