คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เส้นทางพิชิตฝัน.....สู่รางวัลแห่งความสำเร็จ

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้างบกสนส่งเสริมสนัสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรม มีโครงการ กระบวนงานที่สามารถส่งสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ (PSA) และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA) ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัล ของหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด จนได้รับรางวัลฯ ดังกล่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

Publisher

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Date

Format

Language

Type

Date Created

2020-11-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Website Item Type Metadata

Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 833 (107 views)