คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผนผัง แนวทางการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

Dublin Core

Description

แผนผังแสดงแนวทางการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยใช้หลัก 3 ส พลัส และแบบประเมิน 8Q รวมไปถึงการแปลผล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอินโฟกราฟิกแผ่นนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 515 (265 views)