ถอดบทเรียนผู้เกษียณ สำนักวิชาการสุขภาพจิต (นางสาวสิริกุล จุลคีรี)

Dublin Core

Description

เป็นหนังสือถอดบทเรียนที่เล่าถึงความเป็นมาและวิธีปฏิบัติ เหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจจากการทำงาน ข้อคิดจากการทำงาน 38 ปีอายุราชการ และเรื่องที่อยากฝากไว้ของผู้เกษียณ โดยใช้การถอดความรู้บุคคล จากประสบการณ์ เรื่องเล่าของผู้เกษียณ เพื่อเป็นแนวทางหรือแง่คิดในการทำงานตลอดอายุราชการแก่ผู้อ่านนำไปปรับใช้ในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตได้

Date

Format

PDF

Language

Date Created

26-09-2022

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking