Browse Items (2 total)

  • Tags: Telepsychiatry

คู่มือ Telepsychiatry ผู้ป่วยนอก กรมสุขภาพจิต_ฉบับลงนาม 31สค64.pdf
เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ลดการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา…

manul-Telepsychiatry 1.pdf
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ขึ้น โดยรายละเอียด ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2