คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Telepsychiatry

คู่มือ Telepsychiatry ผู้ป่วยนอก กรมสุขภาพจิต_ฉบับลงนาม 31สค64.pdf
เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ลดการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา…

Position: 159 (1068 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2