คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Teen Manager

161026147747019361.pdf
คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้องค์ความรู้ฉบับนี้้เป็น "เครื่องมือ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) และภาคีเครือข่าย ได้รู้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ…

Position: 144 (1422 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2