เลือกดูจากรายการ


86309518_1182352311934983_6339962656266387456_n.pdf

infographic ดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง

เด็ก คือ กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพราะ...
(1) เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงน้อย
(2) เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
(3)…

Position: 527 (52 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X