คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: สานตะกร้า

การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การส.pdf
การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยในด้านกลุ่มฝึกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

Position: 1231 (6 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2