คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: การดูแลผู้ป่วย

Capture...2.pdf
การจัดการกับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง เป้าหมายหลักคือ รักษาความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน เป้าหมายรองคือ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนได้

Position: 1389 (147 views)

การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การส.pdf
การดูแลผู้ป่วยเพื่อช่วยบันทึกกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มฝึกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และผลงานคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (ICQ)

Position: 1291 (252 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2