Browse Items (1 total)

  • Tags: มาตรฐานสากล

1. มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด.pdf
แต่เดิมกิจกรรมการป้องกันสารเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพื่อเตือนเยาวชนให้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2