คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: บกพร่องทางสติปัญญา

แนวทางการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ-ท.pdf
infographic แนวทางการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่ป่วยโควิด-19 (ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) มีเนื้อหาประกอบไปด้วย การประเมินและแนวทางการดูแล

Position: 1267 (303 views)

LearningProblem2561.pdf
การดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มที่มีปัญหาการเรียน เริ่มจากความเข้าใจในปัญหาการเรียนที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น สมาธิสั้น แอลดีออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า ฯลฯ สามารถคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา…

Position: 18 (7687 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2